Firma przestała przyniosić zyski?
Jak przygotować wniosek o upadłość firmy

Właściwym do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości jest sąd rejonowy - sąd gospodarczy właściwy dla miejsca prowadzenia głównej działalności spółki. Dla rozpoznania wniosku konieczne jest uiszczenie stałej opłaty w wysokości 200 PLN.

Wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości nieodpowiadający wymogom formalnym lub nienależycie opłacony zwracany jest bez wzywania do uzupełnienia, a więc warto zadbać o jego poprawne przygotowanie. We wniosku muszą znaleźć się następujące informacje:

I. Dane podstawowe:

- imię i nazwisko dłużnika, jego nazwę albo firmę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, a gdy dłużnikiem jest spółka osobowa lub osoba prawna - reprezentantów spółki lub osoby prawnej i likwidatorów, jeżeli są ustanowieni, a ponadto w przypadku spółki imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania wspólników odpowiadających za zobowiązania spółki bez ograniczenia,

- oznaczenie miejsca, w którym znajduje się przedsiębiorstwo lub inny majątek dłużnika,

- wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie,

- informację, czy dłużnik jest uczestnikiem systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (Dz. U. Nr 123, poz. 1351),

- informację, czy dłużnik jest spółką publiczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539),

- jeżeli dłużnikiem jest przedsiębiorca wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru, do wniosku należy dołączyć aktualny odpis z rejestru.

II. Informacje o sytuacji prawnej i ekonomicznej dłużnika:

- aktualny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników,

- aktualne sprawozdania finansowe lub bilans na dzień nie późniejszy niż 30 dni przed złożeniem wniosku,

- rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 12 miesięcy, jeżeli obowiązany był do prowadzenia dokumentacji umożliwiającej sporządzenie takiego rachunku,

- spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty wraz z listą ich zabezpieczeń,

- spis podmiotów zobowiązanych majątkowo wobec dłużnika wraz z adresami, z określeniem wierzytelności, daty ich powstania i terminów zapłaty,

- oświadczenie o spłatach wierzytelności lub innych długów w terminie 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,

- wykaz tytułów egzekucyjnych oraz tytułów wykonawczych przeciwko dłużnikowi,

- informacja o postępowaniach dotyczących ustanowienia na majątku dłużnika hipotek, zastawów, zastawów rejestrowych i zastawów skarbowych, a także o innych postępowaniach sądowych lub administracyjnych dotyczących dłużnika.


http://www.bet-at-home.com/affiliate.aspx?aid=30705&lang=PL

III. Oświadczenie dłużnika potwierdzające prawdziwość danych zawartych we wniosku.

W sytuacji, gdy wniosek składa wierzyciel, uprawdopodobnia on swoją wierzytelność.

We wniosku dłużnik wskazuje czy wnosi o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu z wierzycielami, czy też o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację jego majątku. W przypadku braku wskazania, sąd przyjmuje z urzędu drugą z opcji. W sytuacji propozycji zawarcia układu, wnioskodawca powinien dołączyć propozycję układu. Jeżeli dłużnik nie może dołączyć do wniosku propozycji układowych bądź rachunków przepływów pieniężnych, powinien podać przyczyny ich braku oraz je wyjaśnić.

Biuro rachunkowe DP Synergia, Wrocław

Przedruk artykułów dozwolony z podaniem źródła www.dpsynergia.pl DP Synergia, Wrocław

Publikuj.org - artykuły do przedruku.Dodano: 12.02.2009r; 20:37
polmoney.pl
email: kontakt@polmoney.pl