Bez Tytułu

©2008 polmoney.pl
Wyższe gwarancje dla depozytów


Przyjęta 23 października nowelizacja ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym przewiduje podniesienie kwot gwarancji dla depozytów zgromadzonych w bankach. Dotychczasowa kwota gwarantowana w 100% ( 1 tyś. EUR), została zastąpiona kwotą 50 tyś. EURO dla depozytów zgromadzonych przez jedną osobę w danym banku. Jeżeli osoba posiada kilka depozytów w różnych bankach, każdy z nich objęty jest gwarancją do równowartości 50 tyś. EUR.
Dla kont należących do współmałżonków kwota ta ulega podwojeniu. Kolejną nowością w nowelizacji jest możliwość tymczasowego podnoszenia tego limitu odpowiednim rozporządzeniem przez Radę Ministrów, natomiast akt wykonawczy zostanie wydany po konsultacjach z NBP oraz Komisją nadzoru Finansowego.
Bez Tytułu statystyka
Takie zmiany wpisują się w ogólnoeuropejskie trendy w obszarze bankowości.
W czasach zawirowa
ń na rynkach finansowych oraz kłopotach banków z płynnością rządy krajów coraz aktywniej wspierają działania mające przeciwdziałać panicznemu wycofywaniu pieniędzy z banków.  

polmoney.pl

Użyto informacji z: D. Stojak, " Depozyty klientów będą lepiej zabezpieczone", Gazeta Prawna, nr 209 z 24 października 2008r.

Dodano 29.10.2008; 19:01
JEST BĘDZIE
- do 1.000 EUR - gwarancja 100% - do 50.000 EUR - gwarancja 100%
- od 1.000 EUR do 22.500 EUR - gwarancja do 90% - powyżej 50.000 EUR - jeżeli Rada Ministrów podniesie górną granicę gwarancji
- powyżej 22.500 EUR - brak gwarancji  
GSM