konto firm

©2008 polmoney.pl
Głównym celem wprowadzenia zmian ma być poprawa konkurencyjności polskich eksporterów oraz ograniczenie ryzyka kursowego. Zdarza się bowiem nagminnie, że dłużnik mający uregulować płatności w walucie obcej zwleka z zapłatą w przypadku gwałtownego i często krótkotrwałego wzrostu kursu w stosunku do złotówki. Prowadzi to do zatorów w płatnościach i nawet naliczenie ustawowych odsetek za opóźnienia często nie wystarczają na pokrycie strat.W nowelizacji zrezygnowano również z wymaganego dotychczas zezwolenia dewizowego wydawanego przez Prezesa NBP, aby móc prowadzić rozliczenia w walutach obcych.

polmoney.pl

Użyto niektórych informacji z: M. Makosz, Gazeta Prawna z 24 października 2008, Przedsiębiorcy będą mogli rozliczyć się w walucie obcej, Gazeta Prawna

Dodano: 29.10.2008; 20:01
Możliwość rozliczania się w walucie obcej


23 października Sejm przyjął nowelizację kodeksu cywilnego oraz ustawy - Prawo dewizowe, która daje przedsiębiorcom możliwość dokonywania rozlicze
ń zobowiązań pieniężnych nie tylko w złotówkach, ale również w walutach obcych. Nowe przepisy mają znacznie ułatwić prowadzenie działalności eksporterom, dla których rozliczenia w walucie obcej są znacznie korzystniejsze niż w walucie polskiej.
Bez Tytułu statystyka
konto firm